Optic World Exclusive

opticpng

Játékszabályzat

A Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Juszt Optika Kft. (székhely: 2500 Esztergom, Eszperantó utca 21., cégjegyzékszám: 11-09-020021, nyilvántartja a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága,  adószám: 13267445-2-11, képviseli: Gittinger Dániel ügyvezető), továbbiakban, mint Szervező által meghirdetett, „Optic World Exclusive VB kampány” elnevezésű játékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. 

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A Játékban résztvevő jelentkező a jelentkezéssel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. 

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, nagykorú természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).
 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező közvetlen vagy közvetett tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő (pl. adatkezelő) cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost. 

 1. A Játék leírása

A Játék időszaka alatt megjelenik az Optic World Exclusive Facebook oldalán (https://www.facebook.com/OpticWorldExclusive) négy bejegyzés, és mind a négy bejegyzés egy-egy egymástól eltérő kérdést fog tartalmazni, amelyekre a Játékosnak válaszolnia kell. A Nyereményjáték időszaka alatt 3×50.000 Ft értékű Optic World Exclusive ajándékutalvány és 1×100.000 Ft értékű Optic World Exclusive ajándékutalvány kerül kisorsolásra véletlenszerű módon, a bejegyzések alatti komment szekcióban a résztvevő Játékosok között. 

 1. A Játék időtartama 

Az első Játék időtartama: 2022. november 20. – 2022. december 18. A Játék, illetve annak feltételei bármilyen kötelezettség vagy következmény nélkül egyoldalúan módosíthatók, felfüggeszthetők vagy visszavonhatók a Szervező részéről. 

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24:00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

A második Játék időtartama: 2022. december 3. – 2022. december 6. A Játék, illetve annak feltételei bármilyen kötelezettség vagy következmény nélkül egyoldalúan módosíthatók, felfüggeszthetők vagy visszavonhatók a Szervező részéről. 

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24:00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

A harmadik Játék időtartama: 2022. december 7. – 2022. december 10. A Játék, illetve annak feltételei bármilyen kötelezettség vagy következmény nélkül egyoldalúan módosíthatók, felfüggeszthetők vagy visszavonhatók a Szervező részéről. 

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24:00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

A negyedik Játék időtartama: 2022. december 15. – 2022. december 18. A Játék, illetve annak feltételei bármilyen kötelezettség vagy következmény nélkül egyoldalúan módosíthatók, felfüggeszthetők vagy visszavonhatók a Szervező részéről. 

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24:00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos az adott posztban feltett kérdésre a megadott időszakon belül válaszoljon.

A Játékban történő részvétellel a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait a Játék szervezője a jelen nyereményjáték lefolytatása céljából kezelje.

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételek mindegyikét és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • a négy bejegyzésben feltett négy különböző kérdésre a Játékos a bejegyzések alatt kommentben válaszol az adott Játék időtartamán belül
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte, 
 • a https://www.facebook.com/ weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció,
 • egy Játékos több alkalommal is kommentelhet, ezáltal nagyobb eséllyel indul a sorsoláson.
 1. Nyeremény

A Játék nyereménysorsolásakor az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra a Játékosok között: 3×50.000 Ft értékű Optic World Exclusive ajándékutalvány és 1×100.000 Ft értékű Optic World Exclusive ajándékutalvány. 

Nyertes jogosult Nyereménye átruházására. Ebben az esetben a nyertesi jogok és kötelezettség átszállnak az átvevő személyre. Az átruházás tényét Nyertes írásban (e-mail) köteles jelezni Szervező adatfeldolgozója felé. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A nyeremény pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

 1. Sorsolás 

Az első nyeremény sorsolásának időpontja: 2022. december 19., 15:00

A nyeremény sorsolásában részt vesz minden Játékos, aki a Játék kezdete óta eleget tett a Játék követelményeinek. A sorsolás helyszíne: 1133 Budapest, Váci út 99-105. A sorsolás nem nyilvános. A sorsoláson egy nyertes és egy pótnyertes kerül kisorsolásra.

A második nyeremény sorsolásának időpontja: 2022. december 7., 15:00

A nyeremény sorsolásában részt vesz minden Játékos, aki a Játék kezdete óta eleget tett a Játék követelményeinek. A sorsolás helyszíne: 1133 Budapest, Váci út 99-105. A sorsolás nem nyilvános. A sorsoláson egy nyertes és egy pótnyertes kerül kisorsolásra.

A harmadik nyeremény sorsolásának időpontja: 2022. december 11., 15:00

A nyeremény sorsolásában részt vesz minden Játékos, aki a Játék kezdete óta eleget tett a Játék követelményeinek. A sorsolás helyszíne: 1133 Budapest, Váci út 99-105. A sorsolás nem nyilvános. A sorsoláson egy nyertes és egy pótnyertes kerül kisorsolásra.

A negyedik nyeremény sorsolásának időpontja: 2022. december 19., 15:00

A nyeremény sorsolásában részt vesz minden Játékos, aki a Játék kezdete óta eleget tett a Játék követelményeinek. A sorsolás helyszíne: 1133 Budapest, Váci út 99-105. A sorsolás nem nyilvános. A sorsoláson egy nyertes és egy pótnyertes kerül kisorsolásra.

A nyereménysorsolásokon történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 1. Nyertesek értesítése

A Szervező az első nyertes nevét az Optic World Exclusive Facebook oldalán, az adott Játékhoz tartozó bejegyzés alatt teszi közzé a komment szekcióban, 2022. december 19-én.

A Szervező a második nyertes nevét az Optic World Exclusive Facebook oldalán, az adott Játékhoz tartozó bejegyzés alatt teszi közzé a komment szekcióban, 2022. december 9-én.

A Szervező a harmadik nyertes nevét az Optic World Exclusive Facebook oldalán, az adott Játékhoz tartozó bejegyzés alatt teszi közzé a komment szekcióban, 2022. december 11-én.

A Szervező a negyedik nyertes nevét az Optic World Exclusive Facebook oldalán, az adott Játékhoz tartozó bejegyzés alatt teszi közzé a komment szekcióban, 2022. december 19-én.

A nyeremények biztosításához szükséges a Nyertesek pontos neve és e-mail címe.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név és e-mail cím. Amennyiben Nyertes nem jelentkezik a kiértesítést követő 7 napon belül a Nyereményért, úgy Szervező a pótnyertest hirdeti ki nyertesnek, akit az előbbiek szerint kiértesít. Amennyiben a pótnyertes értesítése is sikertelen, a Szervező a sorsolást eredménytelennek nyilvánítja. A Szervező nem vállal felelősséget a megadott e-mail cím hibájából eredő vagy egyéb okból a megadott e-mail címre történő kézbesítés sikertelenségéért.

A Játékosok és a nyertes tudomásul veszi, hogy eredménytelen sorsolás esetében a Szervező a sorsolást nem köteles megismételni és a Nyertes visszajelzésének elmulasztásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A jelen pontban foglalt rendelkezések megfelelően irányadóak a pótnyertesre is.

 1. Nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni Szervezővel a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Hogyan, hol vehető át a nyeremény? A Nyertesek számára e-mailben küldjük a nyereményüket.

A nyeremény átvételével  kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 7 napon belül  köteles tájékoztatni a Szervezőt.

 1. Adatkezelés 

Az adatkezelés jogalapja: a Játékosok részvétele a játékban. A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a Szervező adatkezelési szabályzatát és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játékos adatait kezelje. 

A megadott adatokat – érvényes e-mail cím és név – a Szervező kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Szervező által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, a Szervező további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.

A Személyes adatok kezelője: Juszt Optika Kft.

A Szervező a Promóciós Játék lebonyolítása céljából adatfeldolgozót vesz igénybe:

ROI Works Zrt. (székhely:1133 Budapest, Váci út 99-105., cégjegyzékszám: 01 10 140334)  (Adatkezelési tájékoztató: https://www.docdroid.net/lUJUKzx/adatkezelesi-tajekoztato-roi-v2-docx)

Adatkezelés helye: a Szervező és az Adatfeldolgozó székhelye

A Résztvevő a törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét – és így esélyét a nyereményre – is megszűnteti.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Ezenfelül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.

A Facebook adatkezelésével kapcsolatos érintetti igények a Facebook Inc.-nél érvényesíthetők.

9.1 Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

 1. a)        A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerülnek továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
 1. b)        Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.

9.2 Adatkezelési cél, jogalap és időtartam

A Játékban történő részvétel során a Játékos a  regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik. A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

 1. Felelősség

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 1. Egyéb 

A Szervező fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására. Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az info@opticworldexclusive.hu email címre. Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

 

Kelt: 2022.11.18.